Chuyện người anh em (1).

Hôm nay người anh em kể với mình: tan nát, tan nát rồi. Mình hỏi làm sao mà tan nát, người anh em cười rinh rích bảo gái nó gọi, có nên chạy theo gái ko nhỉ. Mình cười hà hà bảo bày đặt hỏi cho có. Thế là người anh em từ biệt mẹ cha và chạy theo gái..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s