Chuyện người anh em (77).

Mình nhíu mày, tại sao ngoài đường biển cấm rẽ trái toàn cắm ở bên phải thế nhỉ, cắm thế thì đéo ai mà nhìn thấy?? Người anh em cười, mày lại thắc mắc chuyện pháp luật rồi, đã bảo bao nhiêu lần mà vẫn không hiểu à, hễ đã là chuyện pháp luật thì phải giải thích, cũng như giải quyết, trên phương diện tình cảm. Tình cảm, nhớ chưa.?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s