Chuyện người anh em (91).

Mình bảo em thấy ngứa mắt, cũng muốn phát biểu, mà chỉ ngại bị đánh giá là quê mùa không bắt kịp xu thế anh ạ. Người anh em cười hô hố, bảo đmẹ đéo phát biểu thì mới là quê mùa, xu thế như cứt, mày bắt kịp thì là bắt cứt à?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s