Chuyện người đồng bào (4)

Nhiều đồng bào luôn muốn tỏ ra mình có phong cách giàu sang, nhưng chỉ cần đối diện với hai yếu tố: phong thuỷ và lời bình phẩm của những người quen, là lập tức họ sẽ không sang nữa mặc dù vẫn rất giàu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s