không tên 3

sau này
trải hết trận bão đời
giả như việc lớn đéo thành
trước lúc tèo
chắc chỉ muốn ăn bát canh cá khoai
như mẹ vẫn nấu
những niềm day dứt chắc cũng nguôi ngoai

28.07.2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s