chukim

trời quang trời ảm, lòng dũng cảm hãy đặt trên vai