Người anh em hỏi này liệu sau này như nào nhỉ, tao thấy gay go quá, thế giới bây giờ nó loạn lên rồi, mình cũng phận nhỏ phận mọn, liệu có sao không? Mình bảo dân tộc Việt Nam là một, đất nước Việt Nam là hai, có thể là ba, dễ thế lắm. Người anh em bần thần, buồn nhỉ, buồn nhỉ..