Chuyện người anh em (21).

Người anh em hỏi này liệu sau này như nào nhỉ, tao thấy gay go quá, thế giới bây giờ nó loạn lên rồi, mình cũng phận nhỏ phận mọn, liệu có sao không? Mình bảo dân tộc Việt Nam là một, đất nước Việt Nam là hai, có thể là ba, dễ thế lắm. Người anh em bần thần, buồn nhỉ, buồn nhỉ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s