Mình bảo mày đúng là dễ chơi, rượu gì cũng uống, nhạc gì cũng nhảy. Người anh em nhìn mình, cười bảo nhưng không phải người nào cũng yêu..