Chuyện người anh em (32).

Mình bảo mày đúng là dễ chơi, rượu gì cũng uống, nhạc gì cũng nhảy. Người anh em nhìn mình, cười bảo nhưng không phải người nào cũng yêu..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s