Mình bảo thôi kệ anh ơi, khuất mắt trông coi, ăn bẩn sống lâu người Tầu bảo thế mà. Người anh em trợn mắt đ.mẹ, ngu, ăn bẩn chỉ có ngu lâu thôi, sống lâu thế chó nào được. Mình giật mình bảo ừ nhỉ, bọn Tầu khốn thật, khốn từ cái đời lâu lẩu lầu lâu nào rồi..