Chuyện người anh em (31).

Mình bảo thôi kệ anh ơi, khuất mắt trông coi, ăn bẩn sống lâu người Tầu bảo thế mà. Người anh em trợn mắt đ.mẹ, ngu, ăn bẩn chỉ có ngu lâu thôi, sống lâu thế chó nào được. Mình giật mình bảo ừ nhỉ, bọn Tầu khốn thật, khốn từ cái đời lâu lẩu lầu lâu nào rồi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s