Chuyện người anh em (34).

Người anh em bảo trên đời có hai thứ không bao giờ tồn tại ở dạng tuyệt đối, nên mình phải luôn vận động để truy cầu. Mình hỏi là gì hả anh, người anh em cười bảo, tự do và sự thật, em ạ..

One thought on “Chuyện người anh em (34).

  1. Pingback: Livinwondr | chukim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s