Người anh em bảo trên đời có hai thứ không bao giờ tồn tại ở dạng tuyệt đối, nên mình phải luôn vận động để truy cầu. Mình hỏi là gì hả anh, người anh em cười bảo, tự do và sự thật, em ạ..