Chuyện người anh em (46).

Người anh em bảo anh ạ, đéo hiểu sao mà bọn công an em quen, từ già đến trẻ, đều cực kì vênh váo. Ngay cả khi không phải lúc làm việc, trong bữa ăn hay cuộc gặp gỡ gì đấy thôi, chúng nó vẫn cứ phải vênh váo, nó ăn vào máu rồi hay sao ấy anh ạ. Mình cười bảo quen thói cửa quyền chứ sao. Người anh em nhăn mặt, em ghét vãi cả l.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s