Người anh em bảo anh ạ, đéo hiểu sao mà bọn công an em quen, từ già đến trẻ, đều cực kì vênh váo. Ngay cả khi không phải lúc làm việc, trong bữa ăn hay cuộc gặp gỡ gì đấy thôi, chúng nó vẫn cứ phải vênh váo, nó ăn vào máu rồi hay sao ấy anh ạ. Mình cười bảo quen thói cửa quyền chứ sao. Người anh em nhăn mặt, em ghét vãi cả l.