Người anh em vỗ vai mình, bảo chú nên làm quen dần với những cái đột nhiên của phụ nữ đi, đột nhiên vui, đột nhiên buồn, đột nhiên cáu, đột nhiên giận, đột nhiên muốn cằn nhằn, đột nhiên đến với chú, rồi đột nhiên bặt tín vô âm..