Chuyện người anh em (64).

Người anh em vỗ vai mình, bảo chú nên làm quen dần với những cái đột nhiên của phụ nữ đi, đột nhiên vui, đột nhiên buồn, đột nhiên cáu, đột nhiên giận, đột nhiên muốn cằn nhằn, đột nhiên đến với chú, rồi đột nhiên bặt tín vô âm..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s