Người anh em nhìn mình, cười nhạt rồi nói có vài việc mà em cần phải thay đổi, đó là chấm dứt việc sử dụng từ ‘bị’ khi nói về người đồng tính, hãy dùng từ ‘là’. Thứ hai, phân biệt một cách rõ ràng rằng ‘vô văn hóa’ và ‘vô học’ là hai khái niệm không giống nhau. Cứ thay đổi từ những điều như thế trước đi, em ạ..