Có những đồng bào học xong nhớ như in từng thầy cô nhưng lại không nhớ nổi đã học gì.