Chuyện người anh em (16).

Sáng làm cốc cafe với người anh em, người anh em rổn rảng kể chuyện với mình, anh làm được hết, cái gì khó chú cứ gọi anh. Mình lôi giấy tờ bản vẽ ra bảo à đây thế anh xem thử cái này đi, em đang có chút vấn đề. Người anh em xem xong rồi trầm ngâm, ừm cái này khó đấy, ừm..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s