Sáng làm cốc cafe với người anh em, người anh em rổn rảng kể chuyện với mình, anh làm được hết, cái gì khó chú cứ gọi anh. Mình lôi giấy tờ bản vẽ ra bảo à đây thế anh xem thử cái này đi, em đang có chút vấn đề. Người anh em xem xong rồi trầm ngâm, ừm cái này khó đấy, ừm..