Mình bảo ngày xưa dân ta có một tầng lớp ăn lộc vua, chịu ơn vua, bây giờ dân ta có một giai cấp ăn lương nhà nước, chịu ơn đảng. Người anh em vỗ đùi đen đét bảo chế độ ta ưu việt chính là ở chỗ đó, rồi phá ra cười..