Chuyện người anh em (41).

Mình bảo ngày xưa dân ta có một tầng lớp ăn lộc vua, chịu ơn vua, bây giờ dân ta có một giai cấp ăn lương nhà nước, chịu ơn đảng. Người anh em vỗ đùi đen đét bảo chế độ ta ưu việt chính là ở chỗ đó, rồi phá ra cười..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s