Chuyện người anh em (44).

Người anh em bảo phụ nữ hay than phiền ghê luôn ấy, sao không im mẹ mồm khoảng 6 giây thôi là thế giới hòa bình con mẹ nó rồi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s