Người anh em bảo phụ nữ hay than phiền ghê luôn ấy, sao không im mẹ mồm khoảng 6 giây thôi là thế giới hòa bình con mẹ nó rồi..