Chuyện người anh em (52).

Mình bật ngón tay cái khen anh đúng là một tay hảo hán. Người anh em trừng mắt quát đmẹ thằng ngu, tao là người Việt Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s