Người anh em nâng cốc bia lên ngang mặt, nói chú làm ngành này nhưng chú là người lương thiện, cháu ạ, chú làm an ninh nhưng chú làm ăn lương thiện chính đáng, cháu ơi..