Chuyện người anh em (53).

Người anh em nâng cốc bia lên ngang mặt, nói chú làm ngành này nhưng chú là người lương thiện, cháu ạ, chú làm an ninh nhưng chú làm ăn lương thiện chính đáng, cháu ơi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s