Chuyện người anh em (56).

Người anh em gầm lên tao nói mày phải nghe, mày muốn dân chủ gì tao cũng ủng hộ, nhưng những điều tao nói thì tao không cho phép mày dân chủ, mày phải theo ý tao, tao cấm mày cãi..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s