Người anh em gầm lên tao nói mày phải nghe, mày muốn dân chủ gì tao cũng ủng hộ, nhưng những điều tao nói thì tao không cho phép mày dân chủ, mày phải theo ý tao, tao cấm mày cãi..