Mình nhíu mày, tại sao ngoài đường biển cấm rẽ trái toàn cắm ở bên phải thế nhỉ, cắm thế thì đéo ai mà nhìn thấy?? Người anh em cười, mày lại thắc mắc chuyện pháp luật rồi, đã bảo bao nhiêu lần mà vẫn không hiểu à, hễ đã là chuyện pháp luật thì phải giải thích, cũng như giải quyết, trên phương diện tình cảm. Tình cảm, nhớ chưa.?