Mình bảo em thấy ngứa mắt, cũng muốn phát biểu, mà chỉ ngại bị đánh giá là quê mùa không bắt kịp xu thế anh ạ. Người anh em cười hô hố, bảo đmẹ đéo phát biểu thì mới là quê mùa, xu thế như cứt, mày bắt kịp thì là bắt cứt à?