Mùa đông thì ăn thịt

Mùa hè thì uống bia

Mùa thu thì ăn cốm

Mùa xuân thì ái ân