Tôi

Tôi không hề đam mê, tôi mê đam

Tôi không hề nhân hậu, tôi hậu nhân

Tôi không hề tử tế, tôi tế tử

Tôi không phải nhà báo, tôi báo nhà

Tôi không phải hoạ sĩ, tôi sĩ hoạ

Tôi không phải trí thức, tôi thức trí

Tôi không có tình yêu, tôi yêu tình

Tôi không có tổ quốc, tôi quốc tổ

Tôi không có xã hội, tôi hội xã

 

Thế rồi tôi dối thề

Tôi không là tôi, tôi là không tôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s