Chuyện người anh em (26).

Người anh em bảo tao thích cuộc sống của tao nó phải li kì, kịch tính, thế mới đã. Vài hôm sau, người anh em lấy vợ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s