Người anh em bảo tao nghĩ mày nên từ bỏ bộ môn yêu đương đi, đéo có tương lai đâu..